Giới thiệu

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giúp Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các chức năng nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thị trường công nghệ và các hoạt động thương mại hóa công nghệ.

 

Chức năng
 • Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giúp Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các chức năng nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thị trường công nghệ và các hoạt động thương mại hóa công nghệ.
 • Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản nội, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 • Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm do Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều lệ của Trung tâm.

 

Các nhiệm vụ chính 

Nhiệm vụ thường xuyên

 • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ;
 • Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, ươm tạo, quản trị doanh nghiệp khoa học và công nghệ, quản trị sàn giao dịch công nghệ, kỹ năng xúc tiến giao dịch công nghệ, kỹ năng thương mại hóa công nghệ;
 • Hỗ trợ thành lập và hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ, tổ chức xúc tiến chuyển giao công nghệ;
 • Hỗ trợ kết nối, phát triển mạng lưới sàn giao dịch công nghệ trong nước và liên kết với nước ngoài;
 • Hỗ trợ nguồn cung – cầu công nghệ, thương mại hóa công nghệ;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới, đánh giá, định giá công nghệ;
 • Tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu, quảng bá công nghệ;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ giao.

 

Các hoạt động dịch vụ 

 • Tư vấn và dịch vụ đào tạo, tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, viện, trường, địa phương;
 • Tư vấn, dịch vụ môi giới, đánh giá, định giá công nghệ;
 • Tư vấn, dịch vụ thương mại hóa công nghệ;
 • Giới thiệu đối tác tham gia đầu tư thương mại hóa công nghệ;
 • Tham gia các dự án đầu tư thương mại hóa công nghệ.