Kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Ngày 28 tháng 08, 2023

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ và xây dựng phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, vận hành doanh nghiệp trong sản xuát kinh doanh cho các DVNVV.

1 Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp.   Thạc sĩ Từ ngày 07-09/09 TPHCM 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30 30
2 Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong kỷ nguyên số   Thạc sĩ Từ ngày 10-13/12 TPHCM 3   30 30
3 Đổi mới sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp   Thạc sĩ   Bắc Kạn 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30 30
4 Đổi mới sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp   Thạc sĩ   Bắc Kạn 3   30 30
5 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho DN   Thạc sĩ Từ ngày  Hà Nam 3   30 30
6 Đổi mới sáng tạo trong quản trị nội bộ nhằm nâng năng suất và tiềm lực cho DN   Tiến sĩ Từ ngày  Hà Nam 3                                                                                                                                             n  . 30 30
  Quản trị kinh doanh chuyên sâu
1 Thương hiệu và sở hữu công nghiệp    Thạc sĩ Từ ngày Ninh Bình 7   10 10
2 Thương hiệu và sở hữu công nghiệp    Thạc sĩ Từ ngày  Ninh Bình 7   10 10
3 Thương hiệu và sở hữu công nghiệp   Thạc si Từ ngày  Hà Nam 7   10 10

Các tin cùng chuyên mục

サイトマップ

Bản tin đa phương tiện

Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016